Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem stanowiącym ogólne warunki wynajmu wszystkich Apartamentów oferowanych przez CITYSTAY.

§1 [Definicje]

 1. CITYSTAY – CITYSTAY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-356) przy ul. Starowiejskiej 16/2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000640356, NIP 5862310646, REGON 365574959, będąca stroną umowy. CITYSTAY korzysta z następujących danych kontaktowych:
  • nr. telefonu: +48 570 267 697
  • adres strony internetowej: www.citystay.pl
  • adres e-mail: info@citystay.pl
 2. Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej CITYSTAY, który Gość wynajmuje od CITYSTAY na pobyt krótkoterminowy w celach służbowych, wypoczynkowych lub turystycznych.
 3. Gość – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej o którym mowa w art. 331 k.c. będąca stroną umowy najmu krótkoterminowego apartamentu znajdującego się w ofercie CITYSTAY.
 4. Potwierdzenie rezerwacji – wiadomość e-mail wysłana Gościowi przez CITYSTAY z danymi rezerwacji oraz danymi do dokonania opłaty za pobyt.
 5. Umowa - umowa najmu krótkoterminowego apartamentu będącego w ofercie CITYSTAY, zawarta w momencie odnotowania opłaty za najem apartamentu na rachunku bankowym CITYSTAY na warunkach określonych w regulaminie.
 6. Regulamin – niniejsze ogólne warunki korzystania z apartamentów, stanowiące integralną część umowy najmu apartamentu zawartej między Gościem a CITYSTAY. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

§2 [Postanowienia ogólne]

 1. CITYSTAY oświadcza, że na mocy umów dzierżawy zawartych z właścicielami apartamentów jest uprawniony do zawierania z Gośćmi, umów najmu na krótkoterminowe pobyty służbowe, wypoczynkowe lub turystyczne.
 2. W ramach umowy najmu, w zamian za ustaloną opłatę, CITYSTAY zobowiązuje się przygotować oraz udostępnić wybrany apartament dla Gościa.
 3. Zawarta z Gościem umowa najmu nie obejmuje innych usług, poza tymi, które zostały wyrażone wprost w treści niniejszego regulaminu, a w szczególności nie obejmuje wyżywienia oraz organizacji dojazdu.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości dokonujących rezerwacji oraz przebywających na terenie Apartamentów należących do CITYSTAY.

§ 3 [Rezerwacja]

 1. Rezerwacji apartamentów można dokonywać:
  a) przez system rezerwacji online umieszczony na stronie internetowej www.citystay.pl,
  b) przez wysłanie zapytania e-mailem, przez portal Facebook, telefonicznie oraz przez inne udostępnione przez CITYSTAY kanały porozumiewania się na odległość. Ta forma rezerwacji wymaga potwierdzenia dostępności przez CITYSTAY.
  c) za pośrednictwem zewnętrznych portali rezerwacyjnych.
 2. Potwierdzenie rezerwacji zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Gościa podczas dokonywania rezerwacji apartamentu (forma e-mail check-in). W potwierdzeniu rezerwacji znajdować się będą informacje o dokonanej rezerwacji (dane osobowe Gościa, nazwa i adres apartamentu, okres wynajmu, liczba osób, opłata za wynajem, ewentualny numer miejsca parkingowego, dostępne sposoby płatności), szczegółowe dane do przelewu bankowego oraz link do portalu płatniczego dla opłat kartą kredytową, jak również regulamin korzystania z apartamentu oraz polityka prywatności.
 3. Gość w wyznaczonym przez CITYSTAY terminie zobowiązany jest do przesłania w drodze zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzenia uiszczenia opłaty za wynajem.
 4. Zdjęcia i opisy udostępnione na stronie internetowej CITYSTAY oraz na portalach rezerwacyjnych mają jedynie charakter informacyjny (poglądowy) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

§ 4 [Opłata za najem]

 1. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji.
 2. Cena za pobyt wyrażona jest w złotówkach i zawiera należności publicznoprawne, w tym podatek od towarów i usług w wysokości przewidzianej przepisami prawa.
 3. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje: opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób zgłoszonej w rezerwacji, media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie), wynajem pościeli i ręczników, galanterię hotelową (jeden komplet dla każdej zgłoszonej osoby) oraz sprzątanie końcowe.
 4. Opłata za wynajem Apartamentu nie obejmuje żadnych usług niewskazanych wprost w treści oferty, w tym w szczególności:
  a) opłaty za dodatkowe sprzątanie na życzenie Gościa, dodatkową wymianę pościeli i ręczników, opłaty za wypożyczenie łóżeczka i fotelika dziecięcego oraz kosztów poniesionych przez CITYSTAY z uwagi na inne, dodatkowe życzenia Gości.
  b) opłaty klimatycznej w wysokości przewidzianej przepisami prawa. Obowiązek uiszczenia opłaty klimatycznej spoczywa na Gościu.
 5. Za pobyt dziecka do lat 2 CITYSTAY nie pobiera opłat.
 6. W wyznaczonym terminie Gość zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy CITYSTAY wskazaną w potwierdzeniu rezerwacji opłatę za wynajem Apartamentu, w tytule przelewu wskazując imię i nazwisko Gościa.
 7. Opłata za pobyt wpłacona po terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji przywraca rezerwację Apartamentu, o ile Apartament jest jeszcze dostępny.
 8. Dokonanie przedpłaty za najem Apartamentu jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Gościa z regulaminem korzystania z Apartamentu, jak i polityką prywatności oraz ich zaakceptowaniem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez CITYSTAY danych osobowych Gościa.
 9. Na wyraźne życzenie Gościa CITYSTAY wystawia fakturę VAT. Dokument jest wystawiany w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia rezerwacji. Gość ma obowiązek powiadomienia pracownika CITYSTAY o chęci otrzymania faktury oraz podania danych do jej wystawienia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem rezerwacji. W późniejszym terminie wystawienie faktury będzie niemożliwe.

§ 5 [Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Gościa]

 1. Wskazane w niniejszym regulaminie zasady anulowania rezerwacji nie mogą być mniej korzystne dla Gościa niż zasady przewidziane przez regulaminy zewnętrznych portali rezerwacyjnych [zwane dalej regulaminami zewnętrznymi] za pomocą, których dokonał on rezerwacji. W przypadku konfliktu między regulaminem, a regulaminami zewnętrznymi pierwszeństwo mają postanowienia regulaminów zewnętrznych.
 2. Jeśli przy dokonywaniu rezerwacji nie wskazano odmiennie, Gość ma prawo bez kosztowo anulować lub zmienić rezerwację do 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Po upływie tego terminu koszt anulowania rezerwacji wynosi 30% opłaty za zarezerwowany wynajem Apartamentu (bez kosztów sprzątania). Koszt zmian dokonywanych w rezerwacji ustalany jest indywidualnie z CITYSTAY.
 3. Zgłoszenie zamiaru zmiany rezerwacji Gość zobowiązany jest przesłać na adres e-mail CITYSTATY z podaniem zakresu zmian, jakie chciałby wprowadzić. CITYSTAY zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji bez podania przyczyny.
 4. Gość powinien zgłosić chęć zwiększenia liczby osób w rezerwacji najpóźniej dzień przed przyjazdem. CITYSTAY dolicza dobową opłatę za każdą dodatkową osobę, która nie była wcześniej uwzględniona w rezerwacji. Wysokość opłaty oraz jej termin zostaną podane przez pracownika CITYSTAY.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania lub po wejściu Gościa do Apartamentu, CITYSTAY nie zwraca opłaty za daną rezerwację.
 6. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie CITYSTAY, Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby wynajmu Apartamentu.
 7. Brak zapłaty ceny za wynajem Apartamentu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji przez Gościa.

§ 6 [Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez CITYSTAY]

 1. Zmiana terminu rezerwacji przez CITYSTAY jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia przez CITYSTAY. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki, pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. W takim wypadku CITYSTAY ma obowiązek zaproponować Gościowi inny termin (zmiana terminu rezerwacji) lub odstąpić od umowy najmu, zwracając Gościowi wpłaconą opłatę za wynajem (anulacja rezerwacji).
 2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) CITYSTAY zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach nie gorszych od zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Gościa na Apartament zastępczy, umowa najmu ulega rozwiązaniu, a CITYSTAY ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą przez niego opłatę za najem Apartamentu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy najmu.

§ 7 [Pobyt Gościa]

 1. Szczegóły dotyczące zameldowania, przekazania kluczy i kodów dostępu wysyłane zostaną drogą elektroniczną przez pracownika firmy CITYSTAY jeden dzień przed przyjazdem Gości.
 2. Gość zobowiązany jest do powiadomienia CITYSTAY o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą zameldowania.
 3. Pobyt w Apartamencie rozpoczyna i kończy się od godziny podanej przez pracownika CITYSTAY w szczegółach zameldowania. W przypadku zameldowania i wymeldowania osobistego po godzinie 20:00, pobierana jest dodatkowa opłata podana przez pracownika CITYSTAY w szczegółach zameldowania, a konkretna godzina przekazania kluczy musi być potwierdzona przez pracownika CITYSTAY.
 4. Możliwość wcześniejszego zameldowania i późniejszego wymeldowania zależna jest od dostępności Apartamentu i musi być potwierdzona na piśmie przez CITYSTAY.
 5. CITYSTAY ma prawo odmówić wydania Apartamentu Gościowi, który odmówi podania danych osobowych lub nie posiada ważnego dowodu tożsamości.
 6. Nieopuszczenie przez Gościa Apartamentu do ustalonej z CITYSTAY godziny w ostatnim dniu rezerwacji wraz ze wszystkimi ruchomościami stanowiącymi jego własność, upoważnia CITYSTAY do obciążenia Gościa opłatą dodatkową w wysokości od 100PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w opuszczeniu Apartamentu.
 7. Gość zobowiązany jest zgłosić CITYSTAY w ciągu 3 godzin od momentu zameldowania uwagi odnośnie stanu technicznego i czystości panującej w Apartamencie. Brak zgłoszeń w tym przedziale czasowym będzie uznany przez CITYSTAY za brak uwag odnośnie stanu Apartamentu.
 8. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec Gości, CITYSTAY ma prawo pobrać od Gościa kaucję w wysokości ustalonej dla zarezerwowanego Apartamentu. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu pobytu Gościa.
 9. CITYSTAY zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nieprzestrzegania przez niego regulaminu.

§ 8 [Obowiązki Gościa]

 1. Gość zobowiązuje się do:
  a) korzystania z Apartamentu oraz jego wyposażania zgodnie z ich przeznaczeniem,
  b) pozostawienia Apartamentu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał,
  c) nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia,
  d) niepowielania i nieudostępniania oddanych mu na czas pobytu kluczy oraz kodów dostępu do Apartamentu i budynku, w którym się znajduje,
  e) niepodnajmowania ani nieudostępniania Apartamentu osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie,
  f) należytego zabezpieczenia Apartamentu przed jego opuszczeniem, poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych na klucz, jak również do sprawowania odpowiedniej pieczy nad kluczem – w przypadku zniszczenia klucza Gość zostanie obciążony kwotą 450PLN, natomiast zgubienie klucza wymagać będzie całkowitej wymiany wkładki w drzwiach, a więc w tym przypadku Gość obciążony zostanie kwotą 450PLN, a także dodatkowymi kosztami wg cennika wezwanego ślusarza.
  g) przestrzegania zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych obiektu, w którym znajduje się Apartament,
  h) przestrzegania zakazu palenia - za złamanie zakazu Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości od 500PLN, gdzie stwierdzono, że Gość palił (zapach, niedopałki, popiół w pokoju). Zakaz palenia dotyczy również papierosów elektronicznych, jednorazowych oraz innych używek,
  i) korzystania zgodnie z instrukcją z dodatkowych udogodnień takich jak biokominek/sauna: m.in. niepolewania biopaliwa na rozgrzany biokominek i nie zakrywania kamieni w saunie (grozi pożarem). Informacje dotyczące obsługi urządzeń dostępne będą w Apartamencie lub u pracownika CITYSTAY,
  j) przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w godzinach od 22:00 do 06:00,
  k) segregacji odpadów, jeśli taki obowiązek występuje w wybranym Apartamencie,
  l) przestrzegania zakazu pobytu ze zwierzętami, którego złamanie wiąże się z obciążeniem Gościa kwotą od 500PLN zawierającą dodatkowe sprzątanie po zwierzęciu oraz ozonowanie Apartamentu w celu usunięcia potencjalnych alergenów – cena ta nie zawiera dodatkowych kosztów związanych ze zniszczeniami spowodowanymi przez zwierzaka, którymi jego Właściciel również zostanie obciążony, jeśli będzie taka potrzeba.
 2. Godziny odwiedzin możliwe są wyłącznie między 7:00 a 22:00. W przypadku, jeżeli wizytujący Gościa przebywa w Apartamencie między 22:00 a 7:00, zostanie doliczona dodatkowa opłata za pobyt dodatkowego Gościa, w wysokości od 20 do 50PLN, w zależności od rodzaju Apartamentu.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu Apartamentu. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 4. Za każde nieuzasadnione wezwanie lub wezwanie wynikające z winy Gościa, pracowników CITYSTAY do Apartamentu w trakcie pobytu Gościa, będzie on zobowiązany do opłaty dodatkowej usługi w wysokości 200PLN za każde takie wezwanie. Podana stawka w godzinach od 22:00 do 8:00 będzie liczona w wysokości 200% bazowej ceny.
 5. W przypadku zaistnienia nagłej potrzeby dostępu do Apartamentu przez pracownika CITYSTAY, spowodowanej na przykład koniecznością przeprowadzenia napraw, Gość zobowiązuje się do umożliwienia CITYSTAY dostępu do Apartamentu w niezbędnym zakresie.
 6. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie oraz w razie uzasadnionej skargi skierowanej do CITYSTAY z powodu zachowania Gościa w Apartamencie, CITYSTAY ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w Apartamencie i jego wyposażeniu, jak i w częściach wspólnych budynku, w którym Apartament się znajduje i w lokalach sąsiednich, spowodowane przez siebie i wszystkie osoby znajdujące się w Apartamencie w trakcie pobytu.
 8. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania CITYSTAY o wszelkich szkodach wyrządzonych w Apartamencie. CITYSTAY zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Gościa pełnej kwoty odszkodowania za powstałe szkody.
 9. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu.

§ 9 [Reklamacje]

 1. Gość ma prawo do skorzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji Gość otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

§10 [Postanowienia końcowe]

 1. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją. Dane osobowe udostępniane przez Gościa są przetwarzane przez CITYSTAY tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy zgodnie z obowiązującym prawem polskim i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.
 2. CITYSTAY zastrzega sobie prawo do kontaktu z Gościem po zakończonej rezerwacji w celach związanych z opinią i/lub zniszczeniami dot. Apartmentu oraz jego wyposażenia.
 3. Zarówno CITYSTAY, jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy stanowiących własność Gościa lub będących w jego posiadaniu, w tym za kradzież takich rzeczy.
 4. Zarówno CITYSTAY, jak i Właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek urazów, wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała, śmierci Gości lub osób trzecich, które to miały miejsce w Apartamencie lub na terenie części wspólnych budynku, w którym Apartament się znajduje, w okresie pobytu Gościa. Zarówno CITYSTAY, jak i Właściciel Apartamentu są w pełni zwolnieni z takiej odpowiedzialności.
 5. Zarówno CITYSTAY, jak i Właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od nich niedogodności powstałe podczas pobytu Gości. W szczególności:
  a) prace budowlane lub wykończenie jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament, jak i wokół niego,
  b) przerwanie dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.),
  c) emisje hałasów z nieruchomości sąsiednich itp.
 6. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu zawieranej pomiędzy CITYSTAY, a Gościem.
 7. Treść niniejszego regulaminu jest własnością objętą prawami autorskimi CITYSTAY i nie zezwala się kopiowania i używania tej treści przez osoby trzecie, w części lub w całości, bez pisemnej zgody CITYSTAY.